MYCAUDALIE - Caudalie

MYCAUDALIE

1. CEL:

CAUDALIE, Spółka Akcyjna uproszczona z kapitałem zakładowym 1.011.800 euro, z siedzibą pod adresem 6 Place de Narvik - 75008 Paris, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 398 360 123, posiada program pozyskiwania stałej klienteli za pośrednictwem swojej strony internetowej www.caudalie.com.

 

Program lojalnościowy MYCAUDALIE umożliwia klientom kupującym wybrane produkty CAUDALIE gromadzenie na swoim koncie klienta Caudalie punktów, które można następnie wymieniać na prezenty i/lub korzyści.

2. Przystapienie do programu lojalnościowego MYCAUDALIE:

2.1 Warunki przystąpienia do programu:

Przystąpienie do Programu lojalnościowego MYCAUDALIE jest darmowe. Do programu mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne i dorosłe mieszkające we Francji metropolitarnej i w jednym z następujących krajów:

• Niemcy

• Austria

• Belgia

• Zjednoczone Emiraty Arabskie

• Hiszpania (za wyjątkiem Wysp Kanaryjskich)

• Grecja

• Włochy (za wyjątkiem wyspy Pantalerria)

• Irlandia

• Luksemburg

• Monako

• Holandia

• Polska

• Portugalia (za wyjątkiem Madery i Azorów)

• Wielka Brytania

• Rosja

• Szwajcaria

• Turcja

• Stany Zjednoczone Ameryki

• Kanada

• Brazylia

• Hong Kong

• Korea Południowa

• Chiny

Za uczestników programu lojalnościowego MYCAUDALIE uznaje się osoby fizyczne, które utworzyły konto na stronie internetowej www.caudalie.com i zarejestrowały co najmniej jeden unikatowy kod MYCAUDALIE lub automatycznie zgromadziły punkty MYCAUDALIE, dokonując zakupu w butiku spa Caudalie lub na stronie caudalie.com. Można utworzyć tylko jedno konto na osobę (o tym samym nazwisku, imieniu lub imionach oraz adresie e-mail).

 

Unikatowy kod MYCAUDALIE to niepowtarzalny ciąg znaków złożony z 10–12 cyfr i liter, zamieszczany wyłącznie wewnątrz opakowań produktów Caudalie objętych programem MYCAUDALIE.

(W większości, są to wszystkie produkty z drugim opakowaniem).

 

Za wszystkie produkty Caudalie (w opakowaniu lub bez niego) zakupione na stronie caudalie.com lub w butikach spa Caudalie punkty są przyznawane automatycznie.

2.2 Warunki użytkowania:

Program lojalnościowy MYCAUDALIE to program mający na celu dostarczanie korzyści lojalnym klientom Caudalie.

 

Sam fakt utworzenia konta MYCAUDALIE pociąga za sobą akceptację całkowitą i bez zastrzeżeń niniejszego regulaminu.

 

Przystąpienie do Programu lojalnościowego MYCAUDALIE może zostać zatwierdzone w naszym systemie ewidencjonowania danych jedynie w przypadku, gdy informacje wprowadzone do kwestionariusza przystąpienia do programu lojalnościowego MYCAUDALIE są kompletne, czytelne i nadające się do wykorzystania.

 

Uczestnik programu jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych na swoim koncie caudalie.com, w swojej zakładce MYCAUDALIE. Spółka CAUDALIE nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięta do odpowiedzialności za nieprzyjęcie oferty lojalnościowej przez Członka.

3. Dane Osobowe:

Podanie danych osobowych, które są gromadzone, jest obowiązkowe i konieczne, by korzystać z różnych korzyści Programu lojalnościowego MYCAUDALIE.

Zapisując się do programu lojalnościowego MYCAUDALIE, Członek wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych przez spółkę CAUDALIE w ramach tego programu, przede wszystkim w celu kierowania do niego ofert i przesyłania mu informacji. Członek programu zezwala spółce CAUDALIE na dokonywanie wszelkich niezbędnych weryfikacji dotyczących jego tożsamości lub miejsca zamieszkania.

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy odnoszącej się do informatyki, systemów ewidencjonowania danych i wolności z dnia 6 stycznia 1978 roku, spółka CAUDALIE przedłożyła oświadczenie o jej systemie ewidencjonowania danych przed CNIL (Krajową Komisją ds. Informatyki i Swobód). Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, sprzeciwu i sprostowania, które można wykonywać wysyłając list pod adres Service Relations Clients Caudalie, 6 Place de Narvik, 75008 Paris, Francja lub e-mail pod adres polska@caudalie.com

 

Więcej o polityce ochrony danych osobowych realizowanej przez CAUDALIE.

4. Nabywanie Punktów Mycaudalie:

Podczas zakupu produktu Caudalie wymienionego poniżej w sklepach Caudalie lub na stronie www.caudalie.com punkty lojalnościowe są dodawane automatycznie do konta Członka. Kupując produkt w sklepie markowym Caudalie Członek programu otrzymuje punkty za zakup nie więcej niż 12 sztuk tego samego produktu przy danym zakupie. Jeżeli liczba zakupionych pozycji przekracza 12, punkty nie są już naliczane.

 

W przypadku zakupu opatrzonego unikatowym kodem produktu Caudalie w autoryzowanym punkcie sprzedaży (poza butikami spa Caudalie) uczestnik programu lojalnościowego musi wejść na stronę www.caudalie.com, zalogować się do swojego konta i wprowadzić unikatowy kod MYCAUDALIE, aby skorzystać z punktów, do których uprawnia dokonany zakup. Uczestnik może zarejestrować nie więcej niż 10 unikatowych kodów MYCAUDALIE miesięcznie.

Przyjęte punkty są księgowane na koncie osobistym Członka.

 

Każdy Członek będzie mieć dostęp do swojego salda punktowego:

• na swoim koncie www.caudalie.com

• telefonicznie lub mailowo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta

 

Punkty zachowują ważność przez maksymalnie 18 miesięcy licząc od daty ich przyznania. Nabycie nowych punktów wskutek zakupu produktu biorącego udział w programie MYCAUDALIE pociąga za sobą przedłużenie o 18 miesięcy ważności wszystkich punktów już zgromadzonych na koncie Członka. Punkty przyznawane z tytułu utworzenia konta lub diagnozy kosmetycznej dokonanej w punkcie sprzedaży tracą ważność po 2 miesiącach, jeżeli w tym okresie nie zostanie dokonany zakup ani nie zostanie wprowadzony unikatowy kod.

Członek może zdobyć dodatkowe punkty podczas pojedynczych akcji marketingowych.

- W przypadku braku zakupu produktu zarejestrowanego na koncie caudalie.com będzie on mieć status „Wtajemniczonego”.


- Po rejestracji na koncie caudalie.com pierwszego zakupu klientom przysługuje status „Uczestnika” i związane z nim korzyści, a zwłaszcza punkty oferowane gratis w rocznicę urodzin.


- Klient, który oprócz rejestracji zakupu na koncie zgromadził na swoim koncie w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 300 punktów, otrzymuje status „VIP”. Status VIP przysługuje przez rok od chwili przekroczenia progu 300 punktów zgromadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy zostanie on automatycznie przedłużony, jeżeli klient ponownie zgromadził w ciągu ostatnich 12 miesięcy 300 punktów. W przeciwnym wypadku status VIP zostanie zmieniony na status Uczestnika. Status ten uprawnia do bezpłatnej dostawy na stronie caudalie.com dla każdego zamówienia o wartości powyżej 1 zł oraz daje dostęp do dodatkowych poziomów upominków (900 punktów).

 

5. Wymiana Punktów Mycaudalie:

PPunkty zgromadzone i przyznane na koncie Uczestnika można wymieniać na prezenty i korzyści wskazane w rubryce „Wybierz prezent” w zakładce Uczestnika do wyczerpania zapasów. Katalog korzyści oferowanych w ramach programu lojalnościowego MYCAUDALIE może się różnić w poszczególnych krajach i ulegać zmianom. Niektóre usługi i niespodzianki (zaproszenia na imprezy) nie mogą być ujęte w tej rubryce.

 

Aby skorzystać ze swojego(swoich) prezentu(ów), Członek ma wybór:

• włączenia go(ich) do zamówienia produktów online,

• odbioru w wybranym punkcie sprzedaży w ciągu 30 dni za okazaniem kuponu do wyczerpania zapasów.

6. Modyfikacja Programu Lojalnościowego Mycaudalie:

Spółka Caudalie zastrzega sobie prawo do zmian lub usunięcia w każdym momencie Programu lojalnościowego MYCAUDALIE (warunków przystąpienia, korzyści...).

 

W przypadku wstrzymania Programu lojalnościowego MYCAUDALIE, Spółka Caudalie przez kolejny miesiąc przyzna członkom możliwość wykorzystania ich pozostałych punktów lojalnościowych. W przypadku niewykorzystania tych punktów lojalnościowych przez Członka, następuje ich całkowita utrata.

7. Praktyki Przestępcze:

Wszelkie uchybienia wobec niniejszego regulaminu, wszelkie praktyki przestępcze ze strony Członka Programu Lojalnościowego lub osób trzecich działających w imieniu Członka, pociągają za sobą na mocy prawa dezaktywację i usunięcie konta lojalnościowego bez żadnego zadośćuczynienia ani odszkodowania.

Spółka Caudalie w celu uniknięcia nadużyć zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta Użytkownika programu lojalnościowego, w taki sposób, iż nie będzie mógł on ubiegać się o żadne odszkodowanie jakiejkolwiek natury, zwłaszcza w przypadku wysokiej liczby wpisywanych kodów MYCAUDALIE w czasie jednego lub wielu dni. Spółka CAUDALIE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdym momencie kontroli przestrzegania regulaminu a w szczególności do uzależnienia reaktywacji konta lojalnościowego od przedstawienia dowodu zakupu produktów w przypadku podejrzenia oszustwa.

8. Zakaz zrzeczenia się:

Fakt braku postępowania z tytułu niniejszego regulaminu jednej lub drugiej strony nie stanowi mimo to zrzeczenia się prawa do postępowania za wyjątkiem zrzeczenia się pisemnego i wyraźnego.

9. Prawo Wlaściwe:

Niniejszy regulamin jest określony prawem francuskim.

 Jeśli jedno z postanowień niniejszego regulaminu jest uznane za bezzasadne, nieważne lub nie dające się zastosować z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to będzie postrzegane jako oddzielone od reszty regulaminu i nie będzie mieć wpływu na ważność i możliwość zastosowania pozostałych postanowień.

10. Sąd Włąściwy:

W przypadku braku ugody, wszelkie spory odnoszące się do interpretacji i zastosowania poniższego regulaminu będą należeć do wyłącznej właściwości sądów francuskich.